De Bloemhof

Tuinreglement

VERPLICHTINGEN

Artikel 1
1. Het lid dient zich op de hoogte te stellen van de voorschriften en aanwijzingen in het milieuplan dat ter inzage ligt in het clubhuis en op de website www.debloemhof.nl staat.
2. Tuinen, opstallen e.d. moeten worden aangewend als volkstuin teneinde daarop als ontspanning te tuinieren. De leden zijn gehouden de tuin en opstallen goed te onderhouden en te gebruiken overeenkomstig de bestemming.

Artikel 2
De leden zijn verplicht op hun tuin de werkzaamheden toe te staan die het bestuur voor instandhouding of verbetering van het complex dan wel aangrenzende tuinen noodzakelijk acht.

Artikel 3
1. De in de nabijheid van de tuin gelegen groenstroken moeten door de leden worden schoongehouden voor wat betreft onkruid, vuil en afval.
2. Snoeien aan bomen en heesters in deze stroken is niet toegestaan. In onderling overleg met en na schriftelijke toestemming van het bestuur is het toegestaan hiervan af te wijken.

Artikel 4
1. De in de nabijheid van de tuin gelegen paden, sloten en taluds moeten door de leden worden schoongehouden. Overhangende takken kunnen, zonder waarschuwing vooraf, onder verantwoordelijkheid van de Tuincommissie worden verwijderd.
2. Taluds moeten, gerekend vanaf de waterkant, over een diepte van 50 cm begroeid zijn met gras. De volgende 50 cm is begroeid met gras of voorzien van een verharding.

Artikel 5
Op de – denkbeeldige – scheidingslijnen tussen de tuinen moeten voor en achter paaltjes worden geplaatst. Deze mogen maximaal 0,15 meter boven het maaiveld uitkomen en moeten in de lengterichting van de tuin worden geplaatst.
De verantwoordelijkheid voor een eventueel pad op deze scheidingslijn is als volgt geregeld:
De huurders van de oneven tuinnummers dienen het rechterpad naast de tuin te onderhouden (gezien vanaf het centrale pad).
De huurders van de even tuinnummers dienen het linkerpad naast de tuin te onderhouden (gezien vanaf het centrale pad).
Iedere andere – zichtbare – vorm van tuinafscheiding is verboden tenzij in onderling overleg en met goedkeuring van het bestuur.

Artikel 6
De door de vereniging beschikbaar gestelde 40×60 tegel dient met tuinnummer dient vooraan, in het midden van de tuin te worden gelegd en vanaf het pad zichtbaar te zijn. Bij 100 m² die zijn opgesplitst in 2x 50 m² tuinen wordt 1 tegel met tuinnummer in het midden geplaatst (bijv. Tuinnummer 53). Het onderscheid bij correspondentie etc. wordt vervolgens gemaakt in links en rechts (bijv. Nummer 53L en 53 R).

OPSTALLEN e.d.

Artikel 7
1. Voor het bouwen, verbouwen of wijzigen van opstallen, afrasteringen, bouwsels e.d. is de goedkeuring van het bestuur vereist. Tot uitvoering mag eerst worden overgegaan nadat schriftelijke toestemming is verkregen.
2. De goedkeuring dient schriftelijk te worden aangevraagd bij het bestuur, zo nodig onder overlegging van een tekening in drievoud.
3. De goedkeuring zal worden geweigerd indien de aanvraag niet voldoet aan redelijke eisen of aan de bepalingen welke van overheidswege zijn gesteld met betrekking tot de bouw, verbouwing of plaats van opstal.

Artikel 8
Ten aanzien van opstallen, bouwsels c.q. wijzigingen waartoe volgens artikel 7 van dit reglement geen toestemming is verleend, is het bestuur gerechtigd deze op kosten van het betrokken lid te laten verwijderen c.q. in de oorspronkelijke staat terug te brengen.

Artikel 9
Broeibakken mogen uitsluitend worden gemaakt van hout, metaal of betonnen wanden en kopstukken en worden afgedekt met eenruiters.

Artikel 10
1. De opstallen zoals broeikasjes en schuurtjes dienen vanaf 1 meter en binnen 5 meter van de slootkant geplaatst te worden (zie figuur 1 en 2).
2. De maximale afmetingen voor broeikasjes zijn:
Voor 200 m²; lengte 6 meter; breedte 3 meter; hoogte 2,5 meter.
Voor 100 m² tuinen; lengte 4 meter; breedte 3 meter; hoogte 2.5 meter.
Voor 50 m² tuinen; lengte 1,5 meter; breedte 3 meter; hoogte 2,5 meter.
3. De maximale afmetingen voor schuurtjes zijn:
Voor 200 en 100 m² tuinen; lengte 2,5 meter; breedte 2 meter; hoogte 2 meter (kleine afwijking mogelijk als industriële maat afwijkt).
Voor 50 m² tuinen; lengte 1,5 meter; breedte 2 meter; hoogte 2 meter (kleine afwijking mogelijk als industriële maat afwijkt).
4. De afstand tot de scheidingslijnen moet voor alle opstallen tenminste 0,5 meter bedragen, zodat de onderlinge afstand van de opstallen tenminste 1 meter bedraagt.
Figuur 1. Voorbeeld van locatie broeikasjesFiguur 2. Voorbeeld van locatie schuurtjes.

Afbeeldingen

VERBODEN

Artikel 11
Naast hetgeen in de andere artikelen is genoemd is het de leden op het complex verboden:
a) onbevoegd de tuin van een ander te betreden;
b) ontsierende composthopen, bakken en silo’s te hebben op opvallende plaatsen, evenmin mogen deze geplaatst worden op minder dan 5meter van de waterkant;
c) afval of andere materialen te verbranden;
d) beplantingen te hebben die naar het oordeel van het bestuur hinder aan derde(n) veroorzaken;
e) het talud op enigerlei wijze te beschadigen;
f) leidingwater te gebruiken anders dan voor huishoudelijk gebruik;
g) vee of kleinvee te houden;
h) zodanige handelingen te verrichten of te laten (doen) verrichten welke naar het oordeel van het bestuur het volle genot van anderen beperken dan wel ontnemen.

Artikel 12
Het is een ieder die zich op het complex bevindt verboden:
a) al hetgeen dat binnen het complex aan de zorg en het toezicht van de vereniging is toevertrouwd, te verontreinigen, beschadigen of te vernielen;
b) enige tak van nijverheid, handel of bedrijf uit te oefenen zonder dat hiervoor vooraf toestemming van het bestuur is verkregen;
c) geschriften of drukwerken zonder medeweten van het bestuur te verspreiden of aan te plakken;
d) zonder toestemming van het bestuur materialen, afval, vuilnis, e.d. min of meer permanent te (doen) plaatsen op gemeenschappelijke paden en/of parkeerterreinen en/of andere plaatsen dan welke hiervoor uitdrukkelijk zijn aangewezen;
e) huisvuil en/of grof vuil buiten de door het bestuur aangegeven tijden op de afvoerplaats te deponeren;
f) voertuigen te stallen of te parkeren op andere dan hiervoor bestemde plaatsen;
g) zonder toestemming van het bestuur met voertuigen de paden te berijden;
h) tijdelijke onderkomens te (doen) plaatsen zonder toestemming van het bestuur;
i) honden onaangelijnd te laten lopen anders dan op de eigen tuin;
j) (bal)spelen te beoefenen op plaatsen waar overlast aan derden kan worden veroorzaakt;
k) geluiden ten gehore te brengen die de rust op het complex verstoren (radio of zend- en ontvangstapparatuur).

ALGEMEEN

Artikel 13
De leden zijn aansprakelijk voor al hetgeen door hun op het complex verblijvende gezins- en familieleden of gasten in strijd met de reglementen of bepalingen, wordt verricht.

Artikel 14
Het bestuur is bevoegd indien de goede orde of redelijkheid dit eist of wanneer men zich schuldig maakt aan overtreding van het gestelde in de artikelen 11 en 12 van dit reglement, betrokken personen te (doen) verwijderen van het complex en zodanige maatregelen te nemen dat eventueel aangerichte schade op het verantwoordelijke lid dan wel op de schuldige(n) wordt verhaald.

OVERIGE VERBODSBEPALINGEN

Artikel 15
Het is niet toegestaan:
a) Verenigingsgebouwen of lokalen te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van het bestuur.
b) Bijen te houden zonder schriftelijke toestemming van het bestuur.
c) Afrasteringen te verbreken, grenspalen te verwijderen of te verplaatsen.
d) Op de tuin explosiemotoren in bedrijf te hebben op zon- en feestdagen.
e) Zonder voorkennis en toestemming van het bestuur aankondigingen of mededelingen op de bestuurs- en commissiemededelingenborden of elders op het terrein van de vereniging op te hangen.
f) Propaganda te maken voor politieke of kerkelijke instellingen of andere dan de nationale, stedelijke, bonds- of tuinvlaggen uit te steken of te hijsen op het terrein der vereniging.
g) Om de gereedschappen die van de vereniging in bruikleen ontvangen, anders dan op het terrein der vereniging te gebruiken, daarmede genoemd terrein te verlaten of langdurig onder berusting te houden zonder voorafgaande toestemming van degene, die deze gereedschappen heeft uitgegeven. Voor het gebruik van bepaalde machines wordt een vergoeding gevraagd.
h) Zand, grint, puin enz. te deponeren op de parkeerplaats van de vereniging, behalve op de daarvoor bestemde stortplaats en uitsluitend met toestemming van het bestuur. Na verkregen toestemming dient de stortplaats binnen 2 x 24 uur te zijn geledigd.
i) Onverminderd het bepaalde in de Algemene Plaatselijke Verordening loslopende honden, duiven en/of andere dieren op het complex te brengen of te houden.
j) Greppels langs het hoofdpad te graven.
k) Uitwerpselen van honden of katten op het terrein achter te laten, waartoe bij het uitlaten materiaal voor het verwijderen dient te worden meegenomen.
l) Waterkeringen te maken of in de paden te graven.
m) Op zon- en feestdagen beddengoed, kleden, wasgoed e.d. zichtbaar op de tuin te hangen of te plaatsen.
n) Motormaaiers voor 17:00 uur en na 20:00 uur te gebruiken.
o) Te collecteren zonder toestemming van het bestuur.
p) Op de paden zand en grint te storten of specie daarop aan te maken.
q) De gehuurde tuin als opslagplaats te gebruiken.
r) Getimmerten hoger dan 1 meter op of om de tuin aan te brengen.
s) Wc-afval in de sloot te doen afvloeien anders dan door middel van een septictank.
t) Bestuursleden of daartoe aangewezen functionarissen te hinderen bij de controle op de naleving der reglementaire bepalingen.
u) Te roken of vuur te maken in een van de opstallen van de vereniging.
v) Bomen, anders dan halfstam fruitbomen te plaatsen, zonder overleg met het bestuur.